شروع از
$9.00 USD
ماهانه
Emma
Processor
1 Core
RAM
512 MB
Storage
20GB Pure SSD
Virtualization
KVM
Bandwidth
2TB/Month
شروع از
$17.00 USD
ماهانه
Olivia
Processor
1 Core
RAM
1GB
Storage
40GB Pure SSD
Virtualization
KVM
Bandwidth
3TB/Month
شروع از
$30.00 USD
ماهانه
Lana
Processor
2 Core
RAM
2 GB
Storage
50GB Pure SSD
Virtualization
KVM
Bandwidth
4TB/Month
شروع از
$50.00 USD
ماهانه
Orianna
Processor
2 Core
RAM
4 GB
Storage
100GB Pure SSD
Virtualization
KVM
Bandwidth
5TB/Month